Общи условия на ползване

Страни
Чл. 1. Настоящите общи условия съдържат рамков договор за покупко-продажба между Киберстaр ООД, от една страна и лицето, което е изявило по електронен път в уебсайта https://www.kiberstore.com съгласие с Общите условия, наречено по-долу за краткост „Клиент“, от друга.

Дефиниции
Чл. 2. При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:
1. „Уебсайт“ („website“) е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
2. „Киберстaр ООД" (https://www.kiberstore.com) е портален уебсайт (портал) – виртуален търговски и правно-информационен ресурс в Интернет, който дава възможност на потребителите за ползване на различни услуги, за закупуване на продукти и за откриване на информация чрез хипервръзки към ресурси, разположени на сървъра на Киберстaр ООД или на други сървъри, извън контрола на Киберстaр ООД.
3. “Киберстaр ООД“ е уебсайт за електронна търговия – виртуален информационен ресурс в Интернет за продажба и доставка на публикуваните в него стоки, който е съставна и обособена част от Киберстaр ООД.
4. „IP Адрес“ („IP address“) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Клиента, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
5. „Клиент“ е физическо или юридическо лице, което по електронен път е заявило продукти за покупка от https://www.kiberstore.com, като по този начин e приело настоящите общи условия и е изразило съгласие за сключване на договора.
6. „Информация за клиент“ е обособена част от уебсайта Киберстaр ООД, изпращаща информация на електронната ни поща, изискуема от Киберстaр ООД при сключване на договора и съхранявана при https://www.kiberstore.com  Същата информация е само и изключително за фирмени цели и няма да бъде предоставяна на трети лица, освен в уредените от Закон случаи.

Поръчка
Чл. 3. За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в Киберстaр ООД стоки, Клиентът трябва:
1. Да е въвел коректни данни при потвърждаване на поръчката си в електронната регистрационна форма, намираща се на Интернет адрес – https://www.kiberstore.com 
2. Да се е съгласил с настоящите Общите условия по начина, описан в чл. 4.

Съгласие
Чл. 4. (1) С електронната си поща, регистрирана при успешна поръчка през електронния магазин всяко ползващо услугите на Киберстaр ООД лице може да поиска или да се откаже от възможността да ползва предоставяните от Киберстaр ООД чрез електронния си магазин ресурси и услуги с нарочно електронно волеизявление по реда описан в ал. 2. След изразяване на съгласие с настоящите Общи условия регистрираното в https://www.kiberstore.com лице може да ползва предоставяните от Киберстaр ООД чрез https://www.kiberstore.com ресурси и услуги, счита се обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва.
(2) С натискане на виртуалния бутон „Продължи“ Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема. Със записването му на съответен носител в сървъра на Киберстaр ООД чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. Киберстaр ООД съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Клиента, имената на киента, неговия адрес, валиден телефон и е-mail, тази информация е необходима, както за идентифициране на Клиента и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор, така и за изпращането и получаването за закупената от него стока. Киберстaр ООД не съхранява информация за банковите и картовите тайни на клиента.
(3) За всяка заявка за покупка между Клиента и Киберстaр ООД въз основа на тези Общи условия се сключва отделен индивидуален договор. По индивидуалните договори за страните възникват всички права и задължения по настоящите Общи условия.
(4) При възникнал спор кое лице е изявило воля за обвързване с текста на Рамковия договор, за страна по него се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.

Публикуване на информация за стоките в Киберстор ЕООД електронен магазин
Чл. 5. (1) Киберстaр ООД публикува на адрес https://www.kiberstore.com кратко описание и цена на всяка от стоките, които могат да се закупят чрез Киберстaр ООД магазин.
(2) Киберстaр ООД не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

Публична покана
Чл. 6. (1) Публикуването на описание и цена на стока в Киберстaр ООД е публична покана по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон да се направи заявление за покупка в съответствие с тях по описания в чл. 7 начин.
(2) При липса на складова наличност /възможно е някои от стоките да се намират все още при производителя/ от заявената стока Киберстaр ООД, в рамките на един работен ден след получаване на заявлението за покупка по чл. 7, уведомява Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до електронната пощенска кутия на Клиента.

Извършване на заявление за покупка
Чл. 7. (1) Клиентът получава достъп до формата за извършване на заявления за закупуване на предлаганите в Киберстaр ООД - магазин стоки след като избере стоките и количествата, които желае да закупи и ги добави в кошницата за покупки посредством бутон "добави в кошницата".
(2) Волеизявлението за закупуване на стока от Киберстaр ООД се счита за извършено след натискане на бутон "Приключи" след като са избрани и прегледани стоките, начина на плащане и начина на доставка, като се приема че клиента се е съгласил с общите условия преди да продължи към формата за разплащане.
(3) При посочени неверен или сгрешен адрес и/или телефон при подаване на заявката за Киберстaр ООД би могло да не възниква задължение за сключване на договор с Клиента и изпълнение на поръчката.

Сключване на индивидуален договор
Чл. 8. (1) Индивидуалният договор се счита сключен след приемане от Киберстaр ООД на извършеното при условията на чл. 7 заявление за покупка.
(2) Заявлението за покупка се приема чрез изпращане на съобщение до електронна пощенска кутия на Клиента
(3) Договорът поражда действие между страните след проверка на наличността на стоката предмет на заявлението за покупка и след потвърждаване на валидността на заявката на посочения от Клиента телефон за връзка.

Цени
Чл. 9. (1) Всички цени са в български левове с ДДС. Към момента магазина не доставя извън рамките на Република България.
(2) Указаните на уебстраницата на Киберстaр ООД - магазин цени на отделните стоки са за единично количество.
(3) Дължимата от Клиента цена е посочената в поканата за закупуване на стоката към момента на извършване на заявлението за покупка на същата по начина описан в чл. 7.

Време и начини на плащане
Чл. 10. (1) Цената по чл. 9 и разходите по доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини: 1. в брой /наложен платеж/ при получаване на стоката от Клиента или от трето лице от името на същия; 2. по друг указан на уеб страницата на Киберстaр ООД начин.

Права и задължения на страните
Чл. 11. Киберстaр ООД се задължава: 1. да прехвърли на Клиента собствеността на заявената за покупка от него стока 2. да достави в срок заявената за покупка стока 3. да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения.
Чл. 12. (1) Клиентът се задължава: 1. да посочи точен и валиден телефон и адрес за доставка; 2. да плати цената на стоката; 3. да заплати разходите по доставката, при наличие на такива; 4. да осигури достъп и възможност за получаване на стоката; 5. да получи вещта;
(2) Клиентът следва: 3. да не подава фиктивни заявки или друга информация; 4. да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; 5. да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права; 6. да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора.

Доставка
Чл. 13. (1) Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срок: 1. до 5 работни дни – за страната
(2) Срокът за доставка по ал. 1 започва да тече: 1. при плащане в брой – от момента на сключване на договора при условията на чл. 8
(3) Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.
(4) срока за доставка се счита за изпълнен по отношение на Киберстор ЕООД с предаването на стоката, подходящо опакована съобразно вида й за доставка на съответната спедиторска компания избрана на клиента. (5) Стоката се доставя с помощта на куриерска фирма Спиди и съгласно техните общи условия.

Предаване на стоката
Чл. 14. (1) Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента.
(2) В случаите на чл. 10, ал. 1, т. 1 стоката се предава на лицата по предходната алинея след заплащане на дължимата цена и разходите по доставката.
(3) При предаване на стоката Клиентът или третото лице по ал. 1 подписват придружаващите я документи.
(4) При отказ извън случаите по чл. 15, ал. 1, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В този случай Клиентът е длъжен да обезщети Киберстaр ООД за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа.
(5) В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Киберстaр ООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.
Чл. 15. (1) Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия: 1. доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед; 2. при транспортирането стоката е повредена; 3. цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена по чл. 9; 4. Киберстaр ООД не е спазило срока за доставка, а именно не е предало в срока, стоката на съответната спедиторска компания, избрана от клиента. Киберстaр ООД не може да бъде отговорно и да отговаря за щети при недоставена в срок стока или доставена стока с дефекти от страна на спедиторската компания, като клиента си запазва правото да върне стоката ако желае при наличие на такива обстоятелства.
(2) Отказ за получаване на стоката при условията на предходната алинея е недопустим след подписване на придружаващите я документи по чл. 14, ал. 3.
(3) При условията на ал. 1, т. 1, както и при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

Лични данни
Чл. 16. (1) Киберстaр ООД полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни.
(2) При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Киберстaр ООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.
(3) Киберстaр ООД има право да използва информацията по ал. 1 за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане на поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 
(4) Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Киберстaр ООД. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

Разкриване на информацията
Чл. 17. Киберстaр ООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато: 1. е получил изричното съгласие на Клиента; 2. информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация; 3. Киберстaр ООД е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

Разваляне на договора
Чл. 18. Извън посочените по-горе в настоящите Общи условия случаи, всяка от страните може да развали индивидуалния договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

Отговорност
Чл. 19. Киберстaр ООД не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства извън контрола на Киберстaр ООД – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и чужди сървъри, извън контрола на Киберстaр ООД, както и проблеми с доставките следствие по вина на спедиторската компания.

Обезщетения
Чл. 20. (1) Клиентът е длъжен да обезщети Киберстaр ООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили в следствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията му по настоящия договор, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.
(2) Клиентът е длъжен да обезщети Киберстaр ООД и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.

Арбитраж
Чл. 21. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от съответните граждански съдилища в РБългария.

Писмена форма
Чл. 22. Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от Клиента или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта на Киберстaр ООД и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Недействителност
Чл. 23. Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/, и това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Права на интелектуална собственост
Чл. 24. Всички права на интелектуална собственост върху елементите на Киберстaр ООД - магазин принадлежат на Киберстaр ООД, включително, без да се ограничават до: текстове, графика, компютърни програми, бази данни и др. подобни.

Приложимо право
Чл. 25. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат съответно правилата на Условията за ползване на предоставяните на членовете на Киберстaр ООД стоки и услуги (https://www.kiberstore.com) и разпоредбите на действащото законодателство на Република България. Настоящите общи условия влизат в сила от 20.07.2017 г. като Киберстaр ООД си запазва правото да ги променя без предизвестие, като ги обявява на страницата си.

Методи за разплащане
Поддържаме следните методи за разплащане при поръчки от електронния магазин:

  • На място в магазините ни
  • По банков път
  • Плащане при доставка (наложен платеж) плащане и доставка общи условия на ползване

Забележка: Всички цени, спецификации и снимки могат да бъдат променяни без предизвестие. Не носим отговорност за типографски или илюстративни грешки. Всички снимки на продукти са илюстративни. Възможно е разминаване между изображението и реалния артикул, без това да променя основните параметри и характеристики му. Всички цени в сайта са в български лева и с ДДС 20%.

  

Контакти

  •  
    6000 Стара Загора, България
  •  
    Телефон : +359 88 525 5893
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…